ตรัง – สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน “ศรีตรังบาน” จัดกิจกรรม On Ground : โครงการ “เยี่ยมด้วยใจ” เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอเมืองตรัง

นางสาววาสนา วิโนทัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง “กลุ่มศรีตรังบาน” ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จำนวน 6 ราย ตามโครงการ “เยี่ยมด้วยใจ” โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล พร้อมทีม Care Giver ร่วมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยด้วย

 ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง “กลุ่มศรีตรังบาน” จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลศรีตรังบาน เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มาใช้ในกิจการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งโครงการ “เยี่ยมด้วยใจ” เป็นหนึ่งในกิจกรรม On Ground ที่ได้ดำเนินการนำร่อง

ในวันนี้ (7 มิถุนายน 2562) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ซึ่งการติดตามออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กำหนดจัดหมุนเวียนกันไปในอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นการนำให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปถึงประชาชน รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น