วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลา  โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้ได้รับความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งให้มีอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้ทางราชการ

ตลอดจนสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 66 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนว ครูและบุคลากรด้านการศึกษา จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อ “ตลาดแรงงานในอนาคตกับการแนะแนวในสถานศึกษา” โดยวิทยากร นายอัครพล ทองพูน และการเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากำลังแรงงานอย่างมีคุณภาพ” โดยวิทยากร อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวสโรช ดวงมณี สภาอุตสาหกรรม และ นางนิตยา ขุนสัน ตัวแทนสถานประกอบการ จาก บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหรรมการผลิต จำกัด ดำเนินรายการ โดย นางสุภาวดี พานิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา