ทัณฑสถานหญิงสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 130 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความดีใจและมีความสุขของญาติพี่น้องที่มารอรับ

29 พ.ค. 62 ที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเกื้อกูล ธรรมเนียม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมีนางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นายสมใจ สุขแสงชู ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อแม่และญาติพี่น้องผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าร่วมในครั้งนี้

นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวน 130 คน เป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ที่รับการศึกษาอบรม พัฒนาจิตใจและฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางการประกอบอาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข สามารถพึ่งตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ

ทั้งนี้ขอให้ผู้ต้องราชทัณฑ์พึงรำลึกไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ เสมือนการให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยขอให้มุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ตั้งปณิธานเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ นำความรู้ต่างๆที่ได้ฝึกฝนอบรมศึกษาเรียนรู้ระหว่างต้องโทษไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้ก่อนปล่อยตัว ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้กล่าวปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์และจะเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติพี่น้องที่มารอรับบริเวณด้านหน้าทัณฑสถานหญิงสงขลา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความดีใจและมีความสุข

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา/ภาพ
29 พ.ค. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา