สงขลา : อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลงพื้นที่อำเภอระโนด ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 10 ล้านตัวลงสู่ทะเลอ่าวไทย พร้อมสนับสนุนกลุ่มธนาคารปูม้า เสริมอาชีพแก่ชาวประมงริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย


(28 พ.ค.62) ที่ท่าเรือหาดระวะ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 10 ล้านตัว ลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยมีนางสาวพัชรี จงรักษ์ เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวรายงาน มีนายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นายสมใจ ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการไตรภาคีจังหวัดสงขลา ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


การปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยดำเนินการ ผ่านคณะทำงานไตรภาคีในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียม และภาคประชาชนจากกลุ่มประมงพื้นบ้านครอบคลุม 4 อำเภอคือ อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการทำงานอย่างดียิ่ง


การจัดกิจกรรมในวันนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มพี่น้องประมงพื้นบ้าน โดยการเติมความสมบูรณ์ของท้องทะเลอ่าวไทย ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเล ให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ได้มีรายได้จากการจับสัตว์น้ำมากขึ้น โดยได้จัดหาพันธุ์กุ้งกุลาดำ และกุ้งแชบ๊วย จำนวน 10 ล้านตัว เพื่อนำมาปล่อยลงทะเลตลอดแนวชายทะเลในพื้นที่ 4 อำเภอ เฉพาะที่ตำบลระวะ เราจะร่วมกันปล่อยกุ้งจำนวน 3 ล้านตัว ส่วนที่เหลืออีก 7 ล้านตัว จะทยอยปล่อยพื้นที่อื่นในลำดับถัดไป

นอกจากพันธุ์กุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วยแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้าอีก 10 ล้านตัว จากธนาคารปูม้า ของกลุ่มประมงพื้นบ้านระวะ และศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงภาคใต้ตอนล่างของกรมประมง ได้มอบลูกปูม้าวัยอ่อนขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อร่วมปล่อยในวันนี้อีก 5,000 ตัว เพื่อปล่อยเป็นแม่พันธุ์ลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและคณะได้ร่วมลงเรือไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับชาวบ้านด้วย รวมถึงส่งเสริมให้ชาวบ้าน ชาวประมงร่วมกันอนุรักษ์ ไม่จับสัตว์น้ำตัวเล็ก ไม่จับในฤดูวางไข่ เพื่ออนุรักษ์สัตว์ทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้คงอยู่สืบไป