รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานวันสาธิตตามแนวทางกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตขานรับนโยบายรัฐบาล

 

(29 พ.ค. 62) ที่บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตตามแนวทางกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมี นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร , หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา ตลอดจนข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา , สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร , สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา , ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี , ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสงขลา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา , ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) , สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว , สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และพี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การทำการเกษตรในปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ สารเคมีฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ในปริมาณมากเกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกิน จะทำให้ต้นพืชอ่อนแอต่อโรคและแมลง ต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร และเกิดการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น