วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลานำโดย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และบุคลากร พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน 10 คน เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Ruso ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อศึกษาดูงานและเยื่ยมชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะและผู้จัดการโรงงานฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อน จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้มีงานทำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand Ruso จัดตั้งเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของสมาชิก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพสังคมที่นำไปสู่ความมั่นคงในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ ทำการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่ม เน้นเสื้อผ้าชุดกีฬาชุดออกกำลังกายเป็นหลัก

และยังได้รับการสนับสนุนจาก คุณอติสิทธิ์ พิลานันท์ นักธุรกิจชาวกรุงเทพ ที่มีจิตใจดี ช่วยเหลือให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำ จึงได้จัดหาผ้าคุณภาพดีจากต่างประเทศ นำมาใช้ในการผลิตสินค้า โดยยึดหลักการ “เป็นของชุมชน โดยชุมชน และ เพื่อชุมชน” ตระหนักถึงการเรียนรู้นอกพื้นที่ให้เกิดการพัฒนากลุ่มต่อไป หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ “กระจูดนารา” และสาธิตกระบวนการขั้นตอนการทำ

กระจูดนราธิวาสมีการสานผลิตภัณฑ์แบบต่างๆที่สืบทอดกันมาตามลำดับ แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของตลาดมากนัก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงจัดทำหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น