รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมชน รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวกับสื่อมวลชนซื่งเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตภูเก็ต ในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ว่า จังหวัดภูเก็ตแม้จะเป็นจังหวัดเล็กมีพื้นที่ไม่มากแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกลับมีมูลค่าสูง และจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งวิทยาเขตภูเก็ต และกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยปัจจุบันมีการเปิดสอนในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ภาษาเพื่อการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในอนาคต โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และเตรียมคนสำหรับรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ และมีหลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถให้คนทั่วโลกมาเรียนได้

อย่างไรก็ตาม วิทยาเขตภูเก็ตยังมองไปถึงอนาคตที่คิดว่าจะเป็นเรื่องจำเป็นที่ควบคู่กับการท่องเที่ยวและการบริการอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องสุขภาพ ซึ่งกำลังวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จะให้มีการเปิดคณะที่ให้บริการด้านสุขภาพ เพราะการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กีฬา และ วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือสอดคล้องกับที่ประเทศไทยมีคือต้นทุนทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ จิตบริการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้ เพราะทุกอย่างถูกใส่ไว้ในความเป็นคนไทย

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ตยังกล่าวอีกว่า ความเป็นสงขลานครินทร์ มีต้นทุนในเรื่องความน่าเชื่อถือ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน กว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราได้มีการเหนี่ยวรั้งการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกไม่ควรจากหลายกลุ่มหลายฝ่าย ซึ่งเข้ามาใช้ทรัพยากรโดยขาดความรู้ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนส่วนหนึ่งในระยะสั้น แต่ทรัพยากรถูกทำลายไม่มีความยั่งยืน ส่งผลกระทบระยะยาวซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่ได้

“มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่าทุกประเด็นที่เป็นปัญหา เรามีองค์ความรู้ในเกือบทุกมิติ ในทุกคณะทุกวิทยาเขต และสามารถประสานงานความร่วมมือกันในทุกด้าน มีการเกื้อกูลกันเป็นหนึ่งเดียวในระบบ PSU System และสงขลานครินทร์จะเป็นเสาหลักให้กับพื้นที่ที่เราดูและอยู่ เราคำนึงถึงความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ”

 

ขอบคุณข้อมูล / ภาพ : psu