16 พ.ย.–กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด ติดตาม และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยางพาราไทย ในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การส่งเสริมการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายจูงใจนักลงทุนสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปรับใช้มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ที่สหภาพยุโรปจะประกาศใช้ในปี 2563 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ของไทยในตลาดโลก ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอบคุณข้อมูล : https://www.ryt9.com/s/prg/2916279