ครม.อนุมัติ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมฯ ตามข้อเสนอ ศอ.บต. นายอำเภอจะนะระบุเคยเสนอให้ทำความเข้าใจชาวบ้านก่อน 

 

7 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ให้ขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ”สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอ

โดย ศอ.บต.เสนอขอให้ประกาศพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และเสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจ เมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ ตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต.ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ กล่าวว่า จะนะ เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าของเรื่อง ซึ่ง ศอ.บต.เคยมีการเชิญทางผมในฐานะนายอำเภอจะนะ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วน ระดับกระทรวงกรมที่กรุงเทพมหานครมาแล้ว โดยผมในฐานะนายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เคยมีเสนอแนะมาทาง ศอ.บต. ให้ ศอ.บต.มาสร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่ เช่น การทำเวทีประชาคมด้วย ซึ่งทาง ศอ.บต.จะมีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา กลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้คนในพื้นที่

 

โดยที่ผ่านมาในหลายๆโครงการของอำเภอจะนะ เคยเกิดกระแสต่อต้านมาแล้ว เพราะไม่ได้มีการสร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านเขาเกิดความกลัวว่า จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าเหมือนที่เคยสร้าง โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

 

“ความเจริญต้องควบคู่ ทั้งสองฝ่ายต้องเกื้อกูลกัน ต้องไม่ใช่แค่ภาคเอกชนที่ได้รับประโยชน์ แต่ชาวจะนะต้องได้รับประโยชน์ด้วย รวมถึงผลกระทบจะต้องไม่ตกกับคนจะนะ” นายสุรินทร์ กล่าว