สสปน.ตั้ง “สาขาไมซ์” คณะวิทยาการจัดการ ม.อ.เป็น “ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคใต้”เชื่อมเครือข่ายกับ 11 มหาวิทยาลัย และบริการภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจ พร้อมพัฒนาบุคลากร นำหาดใหญ่สู่ MICE City

“ไมซ์” เป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายๆ ธุรกิจเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากขึ้นและช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นตามไปด้วยธุรกิจไมซ์(MICE) ประกอบไปด้วย 4 ธุรกิจด้วยกันคือ ธุรกิจการจัดการประชุม(Meeting), การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล(Incentive Travel), การประชุมนานาชาติ(Convention), และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ(Exhibition)

จากประเด็นดังกล่าวทำให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) มีความสนใจในเรื่องธุรกิจไมซ์เป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการก่อตั้ง “สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)” ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสาขานี้ขึ้นมา ซึ่งท่านได้เล็งเห็นว่าในอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์จะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น จึงต้องการพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการในธุรกิจดังกล่าว ผ่านการฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่เรียนรู้จากในตำราหรือเนื้อหาในเชิงทฤษฏีเท่านั้น 

อาจารย์ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กล่าวว่า “สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการฯ” หรือสาขาไมซ์ ก่อตั้งมาแล้ว 5 ปี ผลิตนักศึกษามา 2 รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ 60 คนจากติดตามผลจากนักศึกษาที่เรียนจบออกไปจากสาขาวิชานี้ ปรากฏว่า นักศึกษามีโอกาสทำงานสูงเป็นอันดับต้นๆ ของของคณะ มีรายได้ดี เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับนักศึกษาจากสาขานี้ไปร่วมงานด้วย

“ถือได้ว่าเป็นผลตอบรับที่ดีจากหลายๆ ฝ่ายทางสาขาวิชาจะสอนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ และเพื่อยกระดับให้สาขาวิชามีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น”