มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มรภ.สงขลา

ในฐานะข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับพระเมตตาคุณตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ณ มรภ.สงขลา จำนวน 5 ครั้ง คือ ในปีพุทธศักราช 2546 2549 2551 2552 และ 2553 ทั้งยังทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าว ร่วมฉายพระรูปไว้เป็นสิริมงคลอีกโสตหนึ่ง มรภ.สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปฏิบัติงานจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่เป้าหมายภายใน มรภ.สงขลา จำนวน 8 พื้นที่ ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย และ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นภัยพิบัติใกล้ตัว