มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมบันทึกข้อตกลง โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บูรณาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาระบบเพาะเห็ดแครงอัตโนมัติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สาขาต่าง ๆ นำความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและท้องถิ่น 

อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า สำหรับ โครงการบริการวิชาการ พื้นที่บ้านหินเกลี้ยง เป็นการพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดแครงอัตโนมัติ พร้อมทั้งนำกลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริง ทำการติดตั้งกล่องระบบให้เป็นแบบอย่าง เพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริงของระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยตัวกล่องที่ได้ออกแบบและพัฒนามานี้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาประมาณ 5 ปี มีการติดตั้งกล่องระบบให้กับกลุ่มเกษตรกรและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ อาทิ ต.กระดังงา ต.ท่าข้าม ที่บ้านหินเกลี้ยงเป็นอีกศูนย์เรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ การสาธิต ระบบเพาะเห็ดแครงอัตโนมัติ

โดยระบบจะมีการใช้พลังงานที่ต่ำมาก ทั้งระบบจะใช้พลังงานไม่ถึง 15 วัตต์ จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการเพาะเห็ดในรูปแบบอื่น นอกจากนี้ตัวกล่องพัฒนาระบบเพาะเห็ดแครงอัตโนมัติยังถูกออกแบบและควบคุมให้สามารถใช้ในการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ ได้ อาทิ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหลินจือ

สำหรับหลักการทำงานของระบบจะไม่ใช่เป็นแบบตัวตั้งเวลาอย่างเดียวแต่จะมีการเช็คอุณหภูมิ จะมีเซนเซอร์ตัววัดอุณภูมิมีความสะเอียด 0.1 องศา โดยนำตัวเซนเซอร์ดังกล่าววางไว้ใต้ก้อนเห็ดแครง เมื่อก้อนเห็ดแครงมีอุณหภูมิสูงขึ้น ตัวกล่องระบบก็จะทำการสั่งรดน้ำ ตัวให้น้ำก็จะพ่นละอองน้ำให้กระจายรอบโรงเรือน มีรัศมีการกระจายละอองน้ำประมาณ 5 เมตร การให้น้ำแบบนี้จะไม่มีตัวตกค้างอยู่ในก้อนเห็ดแครง จะช่วยให้เห็ดแครงออกดอกอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นางเพ็ญพร ขวัญขำ ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดแครง ชุมชนบ้านหินเกลี้ยง กล่าวอีกว่า หลังจากมทร.ศรีวิชัย เข้ามาติดตั้งกล่องระบบเพาะเห็ดแครงอัตโนมัตินั้น มีประโยชน์กับทางกลุ่มอย่างมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ทำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหินเกลี้ยง ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้เวลาว่างหลังจากการทำสวน ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว