จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


วันนี้ (16 พ.ค.62) ที่วัดพังตรี อ.ระโนด จ.สงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด กิ่งกาชาดจังหวัดสงขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หัวหน้าหน่วยงานรัฐสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่การให้บริการด้านสุขภาพ , การให้บริการด้านการเกษตร, การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่


ปัจจุบันตำบลระวะ มีอาชีพ เลี้ยงกุ้งเลี่ยงปลาทำสวนเลี้ยงสัตว์ รับราชการและรับจ้างทั่วไป ด้านศาสนาและวัฒนธรรมการนับถือศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม ในเขตตำบลระวะมีวัดจำนวน 7 แห่ง

นอกจากนี้ ปัญหาของตำบลระวะที่พบเป็นประจำทุกปี คือ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของตำบลระวะประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระดับรุนแรงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการทำให้เสียทัศนียภาพภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั่งอีกด้วย 


ประชา โชคผ่อง ข่าว อรรคพงษ์ บุญชีพ ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา