เกษตรเขต 5 สงขลาจับมือเอกชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รองรับการเกษตร 4.0


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ของบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทสยามเอลิทปาล์ม จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 45 คน ในส่วนของการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่อง การผลิตปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ได้แก่ การผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การดูแลจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การจัดการศัตรูพืชในสวนปาล์มน้ำมัน กระบวนการผลิต สกัดปาล์มน้ำมัน การผลิตไบโอแก๊สและไฟฟ้า การควบคุมคุณภาพน้ำมันปาล์ม และการประเมินคุณภาพผลปาล์มสดที่จุดรับซื้อ


นายสุพิท จิตรภักดี เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูก 5.514 ล้านไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 4.833 ล้านไร่ แหล่งปลูกปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 4.797 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 87 โดยปลูกในเชิงเศรษฐกิจซึ่งถือว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นพืชทางเลือกใหม่ในการผลิตพลังงานทดแทน

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จบการศึกษามาจากหลากหลายสาขาวิชา ให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง


ในส่วนของบริษัทสยามเอลิทปาล์ม จำกัด จังหวัดกระบี่ โดย ดร.ศรุต ชลธาร ผู้จัดการบริษัท ได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทมีนโยบายในการให้ความรู้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน ผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ และมีปริมาณผลผลิตที่สูง โดยเน้นให้ความรู้ตั้งแต่การคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ และการบริหารจัดการทั่วไป และการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ มีเปอร์เชนต์น้ำมันปาล์มสูง โดยในครั้งนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน