นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการหารือเมืองต้นแบบที่ 4 กับเลขาธิการ ศอ.บต. ขับเคลื่อน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมกับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อหารือทิศทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยจังหวัดสงขลาเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ตอนล่าง ประตูสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมาะแก่การลงทุนเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเพื่อความก้าวหน้าแห่งอนาคต สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” มีกรอบแผนงานโครงการ ตั้งแต่ปี 2562-2566 ประกอบด้วย แผนการพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 วางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานทางเลือก Energy Complex  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ. /การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายการจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นอกจากนี้ ศอ.บต ยังได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่พัฒนาเศษกิจเฉพาะตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2553 และเสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นกรรมการและเลขานุการ