สงขลา | ครม.ไฟเขียวทดลองเปิดด่านศุลกากรสะเดา 24 ชม.เป็นเวลา 3 เดือน ลดความแออัดหน้าด่าน ครอบคลุมเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้น!

มติ ครม. วันที่ 14 พ.ค. 62 เรื่อง การทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง (ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. ให้มีการพิจารณาการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา เป็น 24 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 จนครบระยะเวลาทดลอง 3 เดือน โดยให้กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. การทดลองขยายเวลาฯ จะครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมผู้โดยสาร รวมทั้ง ได้กำหนดประเภทรถ คือ รถบรรทุกขนาดใหญ่ (Lorry) และประเภทรถพ่วง (Trailer) ไม่รวมรถกระบะหรือรถน้ำหนักเบา (Pick – up/Light weight) โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน เท่านั้น

3. ให้คณะทำงานประเมินผลการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา 24 ชั่วโมง ที่จัดตั้งโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินผลการทดลองร่วมกับคณะทำงานประเมินผลฯ ฝ่ายมาเลเซีย

4. ให้จังหวัดสงขลาเตรียมการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับกระบวนการภายในที่เกี่ยวกับการทดลองขยายเวลาด่านฯ

ขอบคุณภาพ : Suwit Kaewhorthong