ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สงขลาเปิดประตูเมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการ และคนทั้งมวล” (Smile City for All Songkhla)

11 พ.ค. 62 ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และบรรยายพิเศษ เรื่อง สงขลาเปิดประตูเมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและอาสาสมัครดูแลคนพิการเข้าร่วม

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดให้สงขลาเป็นเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla) โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ราชการ โรงพยาบาลและพื้นที่สาธารณะสำหรับรองรับผู้สูงอายุ คนพิการ และทุกคนในสังคม ให้สามารถเขาถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

จังหวัดสงขลามุ่งเน้นจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้คนพิการสามารถออกจากบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม และสารชีวิตได้อย่างอิสระ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา