เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโดย Student Chapter ร่วมกับ Toastmasters Stimulation ภายใต้ดูแลของด้านศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ ภาคใต้ (Southern MICE Academic Cluster) โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายกิจกรรมให้กับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย