เกษตรเขตที่ 5 สงขลา จัดทำข้อมูลและวางแผนแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2562

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญของประเทศไทย ในปี 2561 มีพื้นที่ให้ผลผลิต 1,021,635 ไร่ ผลผลิตรวม 519,385 ตัน แยกเป็น ทุเรียนมีพื้นที่ให้ผลผลิต 466,555 ไร่ ผลผลิตรวม 304,267 ตัน มังคุดมีพื้นที่ให้ผลผลิต 244,918 ไร่ ผลผลิตรวม 100,364 ตัน เงาะทุเรียนมีพื้นที่ให้ผลผลิต 94,087 ไร่ ผลผลิตรวม 71,884 ตัน และลองกอง มีพื้นที่ให้ผลผลิต 216,075 ไร่ ผลผลิตรวม 42,870 ตัน ซึ่งสถานการณ์การผลิตไม้ผลในแต่ละปีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญ ปีที่มีผลผลิตออกมาก ทำให้ราคาตกต่ำ ในการบริหารจัดการผลไม้ให้มีประสิทธิภาพ ต้องจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตโดยการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างละเอียด และข้อมูลการตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการผลไม้ปี 2562


นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูล ประมาณการผลผลิต วิเคราะห์สถานการณ์การออกดอกของผลไม้และการกระจายผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้


ปี 2562 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลจากกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ และ ๙ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนครศรีธรรมราช ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 39 คน


สำหรับการสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2562 ปัจจุบัน พบว่าผลไม้ในภาคใต้มีมีพื้นที่ให้ผลผลิต 1,000,516 ไร่ ผลผลิตรวม 743,265 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 223,880 ตัน แยกเป็น ทุเรียนมีพื้นที่ให้ผลผลิต 501,845 ไร่ ผลผลิตรวม 445,220 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 140,954 ตัน มังคุดมีพื้นที่ให้ผลผลิต 239,977 ไร่ ผลผลิตรวม 156,118 ตันมากกว่าปีที่ผ่านมา 55,754 ตัน เงาะมีพื้นที่ให้ผลผลิต 83,546 ไร่ ผลผลิตรวม 69,371 ตันน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 2,513 ตัน และลองกอง มีพื้นที่ให้ผลผลิต 175,148 ไร่ ผลผลิตรวม 72,556 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 29,686 ตัน โดยภาคใต้ผลผลิตทุเรียน จะออกมาช่วงเดือน สิงหาคม 2562 ผลผลิตมังคุด จะออกมากช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ผลผลิตเงาะจะออกมากช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2562 ผลผลิตลองกองจะออกมากช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคม 2562


นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ใช้แนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เห็นชอบ คือ การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเก็บเกี่ยว เน้นการจัดการและพัฒนาด้านคุณภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพดี ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ตกเกรด ในส่วนของการบริหารจัดการเชิงปริมาณ