นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นำความรู้สอนชาวบ้านลงมือทำยาดมสมุนไพร

3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูรดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร และวิทยากร อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมชาวบ้านเข้าอบรม ที่ทำการชุมชนบ้านตือระ ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร กล่าวว่า โครงการอบรมให้ความรู้ การทำยาดมสมุนไพร เป็นโครงการที่เริ่มต้นจากรายวิชาการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบริหารโครงการและงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 ของสาขาการปกครองท้องถิ่น ที่นักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนให้ทำการศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาและนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นโครงการดังกล่าวขึ้นมา

โดยกลุ่มนักศึกษาได้ทำงานประสานความร่วมมือกันในชุมชนบ้านตือร๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสาบัน และได้จัดกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมให้ความรู้ เรื่องการทำยาดมสมุนไพรและเพื่อนำมาใช้บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียนปวดศีรษะ หน้ามืดตาลาย

“การทำยาดมสมุนไพร เป็นโครงการที่ วชช.ปัตตานี เข้าไปอบรมให้ความรู้ให้กับกลุ่มคนว่างงาน ที่เป็นแม่บ้าน เพื่อให้เขาได้มีความรู้ เข้าใจ และสามารถต่อยอดทำยาดมสมุนไพรใช้ หรือทำขายได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร กล่าว