‘วชช.สงขลา’ดันกลุ่มแม่บ้านผ้าทอมือบ้านล่องมุด

วันที่ 9-10 พค. 62 วิทยาลัยชุมชนสงขลาพัฒนาฝีมือกลุ่มทอผ้าบ้านล่องมุด อ.เทพา ให้สามารถแปรรูปผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มเองมาเป็นกระเป๋าเพื่อใช้งานได้อย่างสวยงาม 

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพัฒนาฝีมือการตัดเย็บจำนวน 15 คน ณ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

โดยวิทยาลัยชุมชนสงขลาจะเร่งพัฒนากลุ่มชาวบ้านให้มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้เกิดภาวะราคายางตกต่ำมาก การสร้างงานอื่นๆจึงสามารถช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเองและครอบครัว