หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ณ มัสยิดบ้านตาโล๊ก ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันที่ 9 พ.ค.62 ที่ มัสยิดบ้านตาโล๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ นำโดย ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ และดร.นพ.นพพร ตันติรังสี พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการ ช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การออกหน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว

โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นนองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา

และเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อไป

สำหรับตำบลปาดังเบซาร์ แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ระหว่างตรงชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ห่างจากเมืองสงขลา ประมาณ 54 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 159.44 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 121,250 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน บ้านต้นพะยอม บ้านร๊อค บ้านชายควน บ้านควนขัน (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์บางส่วน) บ้านท่าข่อย บ้านนา บ้านเขารูปช้าง บ้านทุ่งไม้ด้วน บ้านตะโล๊ะ บ้านไร่ และบ้านบาโรย

อมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าว
ประชา โชคผ่อง /ภาพ
9 พ.ค.62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา