“YSF สงขลา” ต้อนรับเกษตรกรมาเลเซีย เยี่ยมชม ฟาร์มผัก-ฟาร์มเห็ด-ศูนย์เรียนรู้ฯ พร้อมยกระดับความมือด้านเกษตร

2 พฤษภาคม 2562 นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางภัทรวดี จินดาพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง และกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer Songkhla ร่วมกันต้อนรับ MR. MOHAMMAD EZRI SHAMSUDDIN ที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) กระทรวงเกษตร ประเทศมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวอนัญญาเบญจนาวี เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ

นายกรวิชญ์ มาระเสนา ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับประเทศ เผยว่า การพบกันในครั้งนี้ของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา และเกษตรกรรุ่นใหม่จากมาเลเซีย เกิดจากการร่วมมือกันของหลายฝ่าย เพื่อรับความรู้และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จังหวัดสงขลา รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ได้แก่ Thai Advance Agritech อ.หาดใหญ่ บ้านยืนบุรีฟาร์มเห็ด อ.สิงหนคร และศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา อ.เมืองสงขลา

“ทางมาเลเซียสนใจการพัฒนาด้านการเกษตรในประเทศอย่างต่อเนื่อง และเขามองประเทศไทยว่ามีการพัฒนาทางด้านนี้สูงขึ้น จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเกษตรกรรุ่นใหม่ของเขามาเรียนรู้กับ Young Smart Farmer Songkhla Academy เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้กัน สามารถเข้ามาหาได้ง่ายกว่า” นายกรวิชญ์ กล่าว และว่า

จุดเยี่ยมชม สถานที่แรก Thai Advance Agritech อ.หาดใหญ่ กิจกรรมการปลูกผักแนวตั้ง ในการจัดระบบ Smart Farm โรงเรือนปิด นำเสนอระบบการจัดการฟาร์ม นวัตกรรม และการตลาด

จุดที่สอง เยี่ยมชม บ้านยืนบุรีฟาร์มเห็ด อ.สิงหนคร กิจกรรมการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวเกรียบเห็ด น้ำพริกเผาเห็ด

จุดที่สาม เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น center หลักในการบริหารเครือข่ายศึกษาระบบ ในการน้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักทรงงาน 23 ประการ มาใช้ในการสร้างเครือข่าย ที่มาที่ไปของโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer รวมถึงระบบการจัดการเครือข่ายตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ และบทบาท ของกรมส่งเสริมในการพัฒนาเกษตรกร ชมแปลงมะเขือเทศ ระบบโรงเรือนเปิด และกิจกรรมในศูนย์