นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก


วันนี้ (9 พ.ค. 62) ที่ บ้านชุมพล หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม กว่า 200 คน


นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ กล่าวว่า อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ ได้จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างความสุขให้ประชาชน

ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสทิงพระ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านชุมพล หมู่ที่ 7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่เข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ในลักษณะโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันบูรณาการการทำงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ร่วมกันพัฒนาดูแลและรักษาสภาพหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องให้มีความยั่งยืนตลอดไป

นอกจากนี้ได้จัดทำป้ายหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อให้สมาชิกของชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสิ่งดีงามให้แก่ชุมชนร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง