สงขลา | มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรม “เครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทา” ต้นทุนต่ำ เพิ่มผลผลิตสูง นำความรู้ส่งต่อชุมชน

อาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ และอาจารย์จรัญ ธรรมใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพรนุวัฒน์ แก้วรัตน์ และนายศุภณัฐ สุวรรณขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกันออกแบบและสร้าง “เครื่องปอกเปลือกไข่นกกระทา” หลังจากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของเจ้าของฟาร์มที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงนกกระทา

พบว่าการผลิตไข่นกกระทาของบ่อเตี้ยฟาร์ม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนในการปอกไข่นกกระทาโดยใช้เครื่องสำเร็จรูป การปอกไข่นกกระทาจะนำไข่นกกระทาที่ผ่านการกะเทาะเปลือกแล้วใส่ในเครื่องปอก โดยมีช่องสำหรับเทไข่นกกระทาเข้าสู่เครื่อง ไข่จะไหลเข้าหาเพลาที่หุ้มด้วยยาง เพลาจะมีการทำงานโดยการหมุนตัวเข้าหากันเพื่อหนีบเปลือกไข่นกกระทาให้หลุดออกและขณะเพลาทำการหมุนเข้าหากันจะมีแป้นสำหรับกดไข่นกกระทาให้สัมผัสกับเพลา การทำงานจะเป็นระบบต่อเนื่อง สามารถปอกเปลือกไข่นกกระทาได้ประมาณ 6,000 ฟอง ต่อชั่วโมง

อาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ กล่าวว่า ในการทำเครื่องปอกไข่นกกระทามีความจำเป็นต้องนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาบูรณาการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บช้อมูลในการปอกไข่ การออกแบบตัวเครื่องเช่น วิธีการปอหกไข่แบบเดิม กำลังการผลิต/วัน ปัญหาของวิธีการแบบดั้งเดิม จึงนำวิธีการแบบดั้งเดิมมาคิดวิเคราะห์ จากนั้นทำการออกแบบวิธีการปอกให้มีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบเดิม โดยเน้นหลักของเศรษฐศาสตร์

“สิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นในการผลิตเครื่องปอกไข่นกกระทานั้นคือ การเลือกใช้วัสดุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ต้องนำความรู้ทางด้านวิชาวัสดุวิศวกรรมามาใช้ ตลอดจนการออกแบบตัวเครื่องก็เช่นกัน นำความรู้ด้านวิชากลศาสตร์ การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ควบคู่กับการใช้ความรู้จากการเรียนงานเชื่อม งานเครื่องมือกล และงานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำมาบูรณาการสำหรับการผลิตเครื่องปอกไข่นกกระทาให้พร้อมต่อการใช้งาน”

อาจารย์จรัญ ธรรมใจ กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการพัฒนา หากมีความจำเป็นที่จะต้องปอกไข่ครั้งละจำนวนมาก ๆ นั้น สามารถนำแนวคิดจากการผลิตเครื่องปอกไข่นกกระทา นำมาประยุกต์ใช้ได้กับการปอกไข่ชนิดต่าง ๆ อาทิ เครื่องปอกไข่ไก่ เครื่องปอกไข่เป็ด เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะมีการพัฒนาเครื่องปอกไข่นกกระทาให้มีความสามารถในการปอกให้มีการผลิตและมีปริมาณจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้งานในระดับอุตสาหกรรมต่อไป