วันที่ 8 พฤษภาคม2562 ที่โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา บูรณาการความร่วมมือระหว่าง สาขาการท่องเที่ยว มอ.หาดใหญ่ สาขาการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย จัดวิพากษ์หลักสูตร “การเป็นผู้ประกอบการการจัดการท่องเที่ยวชุมชน” เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 6 เดือน 18 หน่วยกิต

การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นตามนโยบาย อนุปริญญา plus ของผอ.นิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยต่อไปนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนต้องมีชุดความรู้ที่สามารถไปดำเนินกิจการของตนเองได้ในพื้นที่ชุมชน และนี่คือพันธกิจสำคัญของเราที่สร้างคนให้สร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน