พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากการบริจาคของประชาชนในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพรัชกาลที่ 9  และรายได้จากงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่สำนักพระราชวังได้รับบริจาคเงินจากประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรายได้จากงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จำนวนหนึ่งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กองกิจการในพระองค์ 904 ดำเนินการรวบรวมความต้องการเครื่องมือแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางแพทย์ เพื่อจะพระราชทานเงินจากการบริจาคดังกล่าวไปซื้อเครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอ ขอรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 80 ล้านบาท เพื่อรองรับและยกระดับการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยวิกฤติในภาคใต้ รวมไปถึงพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยในระดับสากล ซึ่งเครื่องมือแพทย์ ทั้ง 5 รายการ ได้แก่

ลำดับที่รายการจำนวนหน่วยนับ
1เครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้วยสารกัมมันตรังสี (SPECT CT)1เครื่อง
2เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ1เครื่อง
3เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปแบบดิจิตอล (Digital X-Ray)1เครื่อง
4เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)3เครื่อง
5เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบเคลื่อนที่1เครื่อง
   

 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนภาคใต้ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และน็จักมุ่งมั่นดำเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน และขยายภารกิจการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสืบไป