วิทยาลัยชุมชนปัตตานี สร้างจิตสำนึกดูแลอ่าว ร่วมปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ


1 พฤษภาคม 2562 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์อ่าวปัตตานี กิจกรรมปลูกป่าชายเลน พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าร่วมที่บ้านบาลาดูวอ หมู่ที่ 2 ต.บางปูอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี


นางสาวมารียัม สาเหาะ นักวิทยาการเผยแพร่หัวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่งและมีการปลูกป่าชายเลน กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนและนักศึกษาได้ตระหนักเกิดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนและนักศึกษารักหวงแหนทรัพยากร และโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นายชยพล พุฒยอด กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ ทาง วชช.ปัตตานีได้รับความร่วมมือจากประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านบาลาดูวอ อ.ยะหริ่ง 50 คนพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 20 คน เข้าร่วมซึ่งประชาชนและนักศึกษามีความตระหนักมีความรู้ในด้านการปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์สัตว์น้ำ รักหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง มีความร่วมมือสามัคคีเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้โครงการประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น