6 พ.ค.62 เวลา 06.30 เนื่องด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลาได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ห้วงตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแด่พระสงฆ์ที่อุปสมบทใหม่ โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งมีกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสิรินธรได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก