เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562  ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ซึ่งปรากฎว่า วิสาหกิจชุมชน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง  ,ส่วน รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และรางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี จังหวัดกระบี่ ขณะที่รางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มไอร์เจี๊ยะธาราทิพย์ จังหวัดนราธิวาส

นายสุพิท จิตรภักดี ยังกล่าวอีกว่า  สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทองนี้ ซึ่งได้รับรางวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต  ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 70 ราย ประกอบกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากก้านจาก  กลุ่มเกิดขึ้นโดยความต้องการของคนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน อาทิ มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการจัดสรรกำไรและสวัสดิการให้กับสมาชิก  เริ่มแรกกลุ่มได้มีการระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มโดยการลงหุ้น ๆ ละ 100 บาท ได้จำนวน 95 หุ้น เป็นเงิน 9,500 บาท ปัจจุบันกลุ่มมีสินทรัพย์ ประมาณ 245,800 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน  8,501 แห่ง สมาชิก 160,007  รายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 62 แห่ง จำนวนสมาชิก 1,621 ราย  ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหา สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมน ทำให้เกิดผลดีต่อสมาชิกกลุ่มในภาครวม และชุมชนมีความเข็มแข็งยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548