สงขลา | กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุด เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าของกลุ่ม ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ อาคารฝึกอาชีพ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ด้วยกิจกรรมที่ 5 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทอผ้าพื้นเมือง บ้านล่องมุด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ทางกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านล่องมุดมีการพัฒนาคุณภาพการทอผ้าขาวม้า จนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (มผช. 197/2552 ผ้าขาวม้า) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางกลุ่มทอผ้าจึงเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการฝึกหัดเย็บผ้าพื้นฐาน โดยใช้จักรอุตสาหกรรมเย็บผ้า ซึ่งมี นางอารญา นิสัน เป็นผู้ฝึกสอน หลังจากมีพื้นฐานการใช้จักรอุตสาหกรรมแล้ว จึงได้ลงมือฝึกตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า จำนวน 2 รายการ คือ หมอนพร้อมปลอกหมอนผ้าขาวม้า และกระเป๋าผ้าขาวม้า ซึ่งผลงานออกมาเป็นที่พึงพอใจของสมาชิกกลุ่ม และทางกลุ่มยังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าเพิ่มเติมอีก

จึงได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา จะมาช่วยสอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้ได้ราคาสูง ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ต่อไป