สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ (14 จังหวัดภาคใต้ มี 151 ศูนย์) ต้องดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการทางการเกษตรตามภารกิจ และเผื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่


การจัดงาน Field Day ในครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีพืชหลักคือยางพาราและมี นายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบ การจัดสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในวันนี้ ประกอบด้วย 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 การดูแลรักษายางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม สถานีที่ 2 การจัดการดินปุ๋ยยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม สถานีที่ 3 การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญของยางพารา สถานีที่ 4 การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตลาดยางพารา สถานีที่ 5 อาชีพเสริมรายได้ (การเลี้ยงแพะ และการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย)


“สำหรับการเปิดงาน Field Day ในวันนี้ นายนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีฤดูกาลใหม่และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต”

ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด และในพื้นที่จังหวัดตรัง เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา จึงเป็นการเริ่มต้นฤดูเปิดกรีดยางพารา เกษตรกรได้มาศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปปรับใช้ในการทำสวนยางพาราของตนเอง


นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า งาน Field Day ในวันนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการในรูปแบบคลินิกเกษตรเป็นกิจกรรมเสริม ประกอบด้วย คลินิกปุ๋ย คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกปัญชี คลินิกขยายพันธุ์พืช คลินิกอารักขาพืช และคลิกนิกชลประทาน ตลอดจนมีภาคเอกชน และกลุ่มสถาบันเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร