สงขลา | ‘ศปบ.จชต.’ส่งต่อหลักสูตรแกนกลางสถาบันปอเนาะ พ.ศ. 2561 ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพีธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษา โต๊ะครู ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 335 คน


นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวตอนหนึ่งว่า “กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ผู้เรียนได้รับวุฒิบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของโต๊ะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561 ใช้ในสถานศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช2561/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการใช้หลักสูตรเดียวกัน ในสถาบันศึกษาปอเนาะทุกแห่ง และเพื่อให้หน่วยงานการศึกษา สามารถนิเทศ กำกับ ติดตามและดูแลการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1439 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะอย่างเป็นระบบ