ตรัง | อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศพก.จ.ตรัง กระตุ้นเกษตรกร-เรียนรู้สู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ประเหลียน จ.ตรัง นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นปะธานเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2562 โดยมีนายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เป็นคนกล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรอ.ปะเหลียน และจังหวัดอื่นๆ เข้าร่วม

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีฤดูกาลใหม่และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด

นายสำราญ กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะที่ จ.ตรังซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ ทำสวนยางพาราจึงเป็นการเริ่มต้นฤดูเปิดกรีดยางพารา เกษตรกรได้มาศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ และหากเกษตรกรมีปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเกษตร ก็สามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ภายในงานยังมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตกรโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการ ศพก. มาร่วมถ่ายทอดวิชาการเป็นสถานนีการเรียนรู้ จำนวน 5 สถานนี และกิจกรรมการให้บริการในรูปแบบคลินิกซึ่งประกอบด้วย คลินิกปุ๋ย คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกปัญชี คลินิกขยายพันธุ์พืช คลินิกอารักขาพืช และคลิกนิกชลประทาน