วันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์โภชนาการอาหาร ม.อ. อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลาศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดเวทีปฐมเทศบัณฑิตอาสารุ่นที่ 14 จำนวน 12 คน พร้อมผู้ร่วมเสวนา ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ นางสาวภาวิณี ไชยภาค ผจก.ธุรกิจเมล็ดพันธ์อินทรีย์ และอาจารย์นัสรินทร์ แซสะ ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ ม.อ.ปัตตานี

ว่าที่ร้อยตรีอิสมาแอ มาหะ นักบริหารงานพัฒนาประจำโครงการฯ ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคมม.อ. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตอาสารู้จัก และเข้าใจต้นทุนศักยภาพของตนเองมีเเนวคิดอุดมการณ์ด้านงานอาสาสมัคร รู้บทบาทหน้าที่การทำงาน และเรียนรู้เครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมบัณฑิตอาสาได้เรียนรู้กระบวนการรู้จักตนเองรู้คุณค่าของตนเอง ผ่านกิจกรรมสายธารชีวิตกว่าจะเป็นฉันในวันนี้ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

“เวทีนี้เปิดโอกาสให้บัณฑิตอาสารุ่นที่ 14 ได้รับแรงบันดาลใจผ่านกระบวนการเวทีเสวนาและแนวคิดของอาสาสมัครรุ่นพี่ และ อาจารย์ผู้มีประสบการณ์”

ว่าที่ร้อยตรีอิสมาแอ มาหะ กล่าวอีกว่า บัณฑิตอาสาได้แนวคิดและแรงบันดาลใจการทำงานอาสาสมัคร ได้เรียนรู้เครื่องมือการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อการศึกษาของชุมชนได้ รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นบัณฑิตอาสาพร้อมเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน 12 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจที่สำคัญคือ พัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นชุมชนวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้บัณฑิตเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงนักวิชาการในมหาวิทยาลัยกับชุมชน ให้สามารถทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง