องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำเข้าคลองอาทิตย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานกรมชลประทานสงขลา ในการนำเครื่องสูบน้ำ ผันน้ำจากทะเลเข้าสู่คลองอาทิตย์ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

28 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตำบลคูขุด ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำเข้าคลองอาทิตย์ โดยมีสมาชิกสภา อบจ.สงขลา พื้นที่สทิงพระ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลา และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสทิงพระ ให้การต้อนรับ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานกรมชลประทานสงขลา ในการนำเครื่องสูบน้ำ ผันน้ำจากทะเลเข้าสู่คลองอาทิตย์ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อทำการเก็บกักรักษาน้ำในคลองอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไว้ใช้ในหน้าแล้ง

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ และ พื้นที่อื่น ๆ อบจ.สงขลา ได้เตรียมความพร้อมเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เนื่องจากอบจ.สงขลาตระหนักว่า พี่น้องในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ซึ่งที่ผ่านมาหากฝนทิ้งช่วงและเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน จะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณนี้ ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับใช้ในการทำเกษตร

อบจ.สงขลา จึงนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยเหลือชาวบ้าน โดยการผันน้ำจากคลองที่เชื่อมต่อจากคลองอาทิตย์ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ทั้งนี้อบจ.สงขลา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยนำกองช่างจาก อบจ.สงขลา พร้อมเครื่องจักร มาช่วยเสริมในการสูบน้ำจากทะเลสาบสงขลา เข้ามาเติมในคลองอาทิตย์ ซึ่งมี 2 พื้นที่คือ ตำบลคลองขุด กับ ตำบลกระดังงา

“บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ เป็นแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรหลากหลายชนิด เป็นเหมือนคลังอาหารของชาวสงขลา ดังนั้นเมื่อถึงเวลาฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว และ พืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ พี่น้องจำเป็นต้องใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูก อบจ.สงขลา จึงต้องเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องให้ได้โดยเร็วที่สุด”

ขอบคุณภาพ : อบจ.สงขลา