30 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเกาะขาม วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง โดยมี รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการ วิทยาชุมชนสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม และนำการวิพากษ์หลักสูตร

มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิสุทธิ สิทธิฉายา จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวีระพล ห้วนแจ่ม นางสาววีรยา สมณะ ผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งโพรง จากจังหวัดพัทลุง ตัวแทนชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งจากบ้านล่องมุดและบ้านควนหมาก อำเภอเทพา และอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้แก่ อาจารย์ลักษณา ชิณวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดารารัตน์ บางพระ นางรำพู คงเพชร และนายรังสฤษ ล่าหับ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างหลักสูตรที่ผู้รับผิดชอบยกร่างมาจากการศึกษาเอกสาร และสอบถามผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งหลังการประชุมได้เอกสารหลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งประกอบด้วย 3 หน่วยเรียนหลักๆ คือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรง ขั้นตอนการเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งประกอบด้วย การทำอุปกรณ์และขั้นตอนของการเลี้ยง และในหน่วยสุดท้ายเป็นเรื่องการแปรรูป มาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาด เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 25 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้จะนำเสนอให้คณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำไปใช้อบรมชุมชนผู้สนใจเลี้ยงผึ้งบ้านล่องมุดและบ้านควนหมากต่อไป คาดว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถเลี้ยงผึ้งโพรงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นอาชีพได้