‘ผู้ช่วยเลขาศอ.บต.’ เตรียมพร้อมบัณฑิตจชตก่อนทำงานจริง!

29 เมษายน 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มาบรรยายงาน ปัจฉิมนิเทศก์ของสถาบันพละศึกษาจังหวัดยะลา หัวข้อการเตรียมความพร้อมในการทำงาน เพื่อให้บัณทิตได้เตรียมทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้ ในการประกอบอาชีพ

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า การสร้างแรงบันดาลใจในการทุ่มเทเพื่อการสอบ และสำคัญที่สุดการทำงานให้เหมาะกับตัวเอง อันนี้สำคัญที่สุด ที่จะต้องไม่ลืมคือการทำงานต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้ามทิ้งการอ่าน และ ไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆ

“อยากบอกน้องๆว่าทุกอย่างเกิดจากการทุ่มเทมุ่งมั่นกว่าจะประสบผลสำเร็จ ปลายทางสุดท้ายจะสวยงามเสมอ”

นายแพทย์สมหมาย เผยต่อว่า ต้องขอขอบคุณทางอธิการบดี และคณาจารย์ที่เชิญตนไปเป็นวิทยากร สำคัญที่สุด การรักบ้านเกิดทำงานแบบซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา มุ่งทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก ทุกงานมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

 

ศอ.บต พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนทุกคน มีการศึกษาที่ดี มีงานทำที่มั่นคงและต้องเป็นคนดี คิดดี ปฏิบัติดีด้วย เพื่อทำให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป