สงขลา | เปิดทุกแนวคิด ‘อั๋น ศิริวรรณ’ นายกสมาคม SMEs สงขลาคนใหม่! ยึด 5 พันธกิจพร้อมนำพา SMEs สงขลาก้าวสู่ทุกยุค!

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข หรือ “คุณอั๋น” นายกสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปีบริหาร 2562-2563 นี้ เราจะนำพาสมาคม SMEs จังหวัดสงขลา รวมถึงสมาชิกผู้ประกอบการ SMEs ทุกคนก้าวสู่ยุคที่มีการเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ที่ผ่านมาสมาคมดำเนินภารกิจเสมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันช่วยเหลือดูแลเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับโลโก้สมาคม ที่มีภาพคนเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวที่เราพร้อมดูแลกันวิสัยทัศน์ หรือ Vision คือ การสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีพันธกิจแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่

1. มิตรภาพเฟื่องฟู ทำกิจกรรมดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การศึกษาดูงาน จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล คพอ.คัพ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 6 และจะจัดต่อเนื่องทุก ๆ ปี

2. เชิดชูวิชาการ การจัดหาหลักสูตร หรือการอบรมที่เป็นประโยชน์ตรงประเด็นต่อความต้องการของสมาชิก รวมถึงการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันกับเหตุการณ์ รวมถึงนวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน หรือการขายในระบบ E-Commerce ต่าง ๆ

3. บริการสมาชิก การให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจัดการ Database หรือการเตรียมข้อมูลของสมาชิกชาว คพอ.ในแต่ละรุ่น ในจังหวัดสงขลามีทั้งหมด 11 รุ่น สมาชิกกว่า 600ท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็จะมีฐานข้อมูล เพื่อสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา

4. ธุรกิจเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนดูงานการออกแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดูงานซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกใน คพอ. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาและต่างจังหวัด

5. การบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีส่วนร่วมกับสังคม การบริจาคโลหิต รวมถึงกิจกรรมงานบุญตามเทศกาลต่าง ๆ หรือการช่วยเหลือเร่งด่วนยามที่เกิดอุทกภัยทั้งนี้ แต่ละฝ่ายมีประธานฝ่ายเป็นหัวหน้ากลุ่มในการที่จะขับเคลื่อนนำพากิจกรรมแต่ละฝ่ายให้ประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ สมาชิก

“สิ่งเหล่านี้เป็นพันธกิจที่ดำเนินการมาแล้วขอยืนยันที่จะทำอย่างต่อเนื่องและจะทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ในส่วนค่านิยมของ คพอ. การที่เราจะอยู่ร่วมกันต้องมีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ความรัก ความสามัคคี และมีคุณธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน”