สงขลา | วิทยาลัยชุมชนสงขลา เร่งพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม!

วันที่ 29 เมษายน 2562 วิทยาลัยชุมชนสงขลาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย ที่ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดการประชุมและนำการวิพากย์หลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการวิพากย์หลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่ อาจารย์สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายปรีชา เพชรบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอระโนด นายเนติพงศ์ ไล่สาม เจ้าของธุรกิจการพัฒนาหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ นางนิตยา หนูสวัสดิ์ ปราชญ์หัตถกรรมจักสานบ้านคูเต่า นางสมพร นกแก้ว ปราชญ์หัตถกรรมจักสานเคหะ ตัวแทนชุมชนบ้านขาว และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประกอบด้วย นางสาวกฤษณวรรณ เสวีพงศ์ นางสาวศุภพิชญ์ ดำนวล นางสาวลักษณา ชิณวงศ์ นางวรรณา เจริญจิตร นายปริณดา มณีโชติ นางสาวณัฐธิดา ศรีทวีวัฒน์ รวมผู้เข้าร่วมการพัฒนาวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 18 คน

รองศาสตราจารย์อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เปิดเผยว่า จากผลการร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย มีเนื้อหาหลักสูตรการอบรมรวมจำนวน 30 ชั่วโมง โดยครอบคลุมรายละเอียดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นกล้วยและแนวโน้มความต้องการของตลาด การออกแบบและการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริหารจัดการการตลาด การสื่อสารทางการตลาด

“วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้วางแผนกำหนด การอบรมเชิงปฏิบัติในช่วงต้นเดือนมิถุนายน หลังจากหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการและคณะกรรมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาแล้ว”