ปัตตานี | เปิดแล้ว “ตลาดเกษตรกร” ที่ม.อ.ปัตตานี สนง.เกษตรเขต 5  จับมือ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย” ณ บริเวณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยตลาดเปิดทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา  07.00 น. ถึง  14.00 น. เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตและสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้รับมาตรฐานจากเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน smart farmer และyoung smart farmer ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตเข้าสู่ตลาดเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดได้ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เกษตรกรจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์จริง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติและสนใจ เนื่องจากการตลาดมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ทำการผลิตโดยตรง

“ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สนับสนุนส่งเสริม ผลักดันและขับเคลื่อนในทุกมิติ

นายสุพิท กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีตลาดเกษตรกรทุกจังหวัดทั้งที่อยู่ภายใต้การดูแลกรมส่งเสริมการเกษตรเองและที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานภาคีภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อน และในจังหวัดกระบี่กำลังจะมีการพัฒนาตลาดเกษตรกร ที่มีศักยภาพให้เป็นตลาดเกษตรกรถาวร เพื่อเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากการดำเนินการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทำให้เกษตรกรเข้าใจหลักการตลาด