สงขลา | เลขา ศอ.บต. เปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต.” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 สร้างคนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพ และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้


28 เมษายน 2562  ที่ ห้องประชุมกรุงเทพ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ยุวชนคนดี จชต.” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ศอ.บต. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ยุวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา 80 คน จังหวัดปัตตานี 55 คน และจังหวัดนราธิวาส 48 คน รวม 183 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วม


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้โอวาทแก่น้องๆ ยุวชนผู้เข้าโครงการว่า การเป็นยุวชนที่ดีนั้นจะต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีคุณภาพและอยากให้เป็นคนที่เป็นแกนนำ นำพาแผ่นดินใต้สุด สู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืน และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆ เยาวชนเช่นกัน เพราะพื้นที่ภาคใต้มีมิติพื้นที่ที่ซับซ้อน หากเด็กเยาวชนภาคใต้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณภาพ จะสามารถนำพาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


เลขาธิการ ศอ.บต. ยังกล่าวอีกว่า ขอให้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ที่กำลังเติมโตไม่ว่าจะเป็นพุทธ มุสลิม หรือคริสต์ ไทยมลายู เชื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็ตามขอให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเข้าใจโลก อย่างแท้จริงว่าในโลกใบนี้ไม่มีสักแห่งเดียวที่มีสังคมเชิงเดียวคือชาติพันธ์เดียวๆ เพราะทุกคนเคลื่อนไหวผสมผสานกัน หากทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดในบริบทของความจริงที่เกิดขึ้น

“เยาวชนในแผ่นดินใต้เติบโตกันมารู้ว่าแผ่นดินใต้ดีที่สุดในโลกใบนี้แล้ว มีทั้งทรัพยากรที่พร้อมมีความหลากหลาย เพียงแค่น้องๆ เยาวชนทั้งหลายเกิดพลังและมีความหวังที่จะพัฒนาบ้านเกิด ทำให้เกิดโครงการ “ยุวชนคนดี จชต.” ขึ้นเพื่อสร้างพลังให้ทุกคนในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชน เพราะจริงๆ แล้วทุกๆ คนในพื้นที่เองที่จะพัฒนาแผ่นดินใต้ได้ดีที่สุด”


ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จชต. กำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 200 คน รวม 600 คน ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 5 วัน สำหรับในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ ” ทิศทางการพัฒนา จชต. สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ ยุวชนใต้หัวใจแกร่ง” พร้อมทั้ง กิจกรรม “การสร้าง/ขยายเครือข่ายเยาวชนคนดี จชต.พลังขับเคลื่อนการพัฒนา ” และ”การออกแบบตามแนวทาง คนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพ เพื่อพัฒนา จชต.” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีให้กับยุวชนต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา จชต. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ