สงขลา : นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯสงขลา รับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดจำนวน 204, 720 บาท เพื่อใช้เป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

( 29 เม.ย. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยนายคมสัน โอ๊ยนาสวน และคณะ จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 204, 720 บาท ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา รับมอบโดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและได้มอบต่อให้กับนางณิชาพัชฌ์ เพร็ชพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เพื่อใช้สำหรับค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

 

นางณิชาพัชฌ์ เพร็ชพันธุ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กล่าวว่า บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยง จำนวน 2 ราย ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพี่เลี้ยง ดูแลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ภายใต้นโยบาย 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต, การพัฒนาการศึกษา, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ดี มีการศึกษาความรู้ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-ชัยธวัช/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา