สงขลา  |  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเวทีรับฟังความศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน(TOD) ส่งเสริมระบบราง “ปลัดคมนาคม” เคาะพัฒนาสถานีรถไฟ “ชุมทางหาดใหญ่” เชื่อมั่นศักยภาพศูนย์กลางเชื่อมระบบรางใน-ต่างประเทศ

25 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 5โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พร้อมด้วย นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษา การในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า มองว่าหาดใหญ่มีความพร้อม เนื่องจากมีพื้นฐานที่ดี เป็นเมืองธุรกิจภาคใต้ที่สำคัญของภาคใต้และใกล้ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนักธุรกิจในพื้นที่มีศักยภาพลงทุน รวมทั้งท้องถิ่นสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ด้วยดังนั้น หาดใหญ่มีโอกาสมากที่จะพัฒนาแบบ TOD ได้

 

ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1. นโยบายของรัฐ 2. ภาคเอกชน ลงทุนที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และโรงแรมต่าง ๆ และ 3. ภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชน หรือชุมชนในพื้นที่ที่จะได้รับพัฒนาโดยพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมาก การพัฒนาพื้นที่แบบTOD นั้น โดยหลักจะใช้ศูนย์กลางเป็นสถานีรถไฟ และรัศมีโดยรอบจากศูนย์กลางประมาณ 500 เมตร

ฉะนั้น สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ไม่มีการขยายพื้นที่ แต่เราจะแยกพื้นที่ให้มีความชัดเจนระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีขนส่งสินค้า โดยออกแบบให้ชั้นบนเป็นสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า จัดสรรพื้นที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงพัฒนาพื้นที่โดยรอบควบคู่ไปด้วยด้วยมีแบบแผนที่ชัดเจน

“ผมผลักดันโครงการรถไฟรางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน รวมทั้ง อบจ.สงขลา ที่กำลังพัฒนารถไฟฟ้าโมโนเรลถือเป็นสิ่งที่ดีมาก จุดเชื่อมต่อการเดินทางจะอยู่ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ด้วย และสิ่งที่เป็นไปได้ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงสายใต้ และเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ในอนาคต ผมเชื่อว่าหาดใหญ่จะเติบโตอีกหลายเท่า แต่ควรมีการออกแบบที่ชัดเจนนำไปสู่ความยั่งยืน ประชาชนมีความสุข” ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้ดำเนินการจัดสัมมนา 3 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาคได้แก่ ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก, ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และภาคใต้จ.สงขลา ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบผลการศึกษา การจัดทำแผนแม่บทใน การพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั่วประเทศต่อไป