วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ” การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อการพัฒนาอาชีพ”ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง เพื่อการพัฒนาอาชีพ” ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตตินันท์ นุ้ยเด็น เกษตรกรรุ่นใหม่ เจ้าของไร่ “อ.การเกษตร” ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การปลูกกล้วยหอมทอง

โดยมีชาวบ้านชุมชนบ้านยาบีและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการฯจำนวน 38 คน และมีการใช้พื้นที่แปลงสาธิต สำหรับผู้ปฏิบัติ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยทางวิทยาลัยชุมชนฯมีการจัดเตรียมหน่อกล้วยหอมทอง จำนวน 400 หน่อ และอุปกรณ์ปลูก สำหรับผู้ฝีกอบรม