จ. สงขลา ร่วมพลังทุกภาคส่วน “Big cleaning day” ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ร่วมกันรักษาความสะอาด สอดรับนโยบายจังหวัดสงขลาในวาระ “สงขลาเมืองสะอาด”

24 เม.ย. 62 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand ร่วมกับ SONGKHLA STATION หัวหน้าชุมชนตำบลหัวเขา ปตท.สผ.และเทศบาลเมืองสิงหนคร นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหารและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day พัฒนาปรับภูมิทัศน์ สถานที่สำคัญ รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความสะอาด ซึ่งสอดรับกับนโยบายของจังหวัดสงขลาในวาระสงขลาเมืองสะอาด โดยผู้เข้าร่วมในวันนี้ต่างให้ความร่วมมือและร่วมดำเนินการอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับกิจกรรม “Big Cleaning day”ได้แบ่งพื้นที่เป็น 4 จุด ในการทำกิจกรรม อาทิ การทำความสะอาดบนผิวจราจรรวมถึงทางเท้า การเก็บขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ การทำความสะอาดคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณโบราณสถาน รวมถึงสถานที่ราชการ นอกจากนี้ได้รณรงค์ให้นำขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนร่วมดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านเพื่อความสวยงาม เตรียมพร้อมต้อนรับประชาชน นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว งานเทศกาลและงานประเพณีต่างๆ ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ และเกิดความประทับใจเมื่อได้เข้ามาเที่ยว

ทั้งนี้ในวันที่ 26 เม.ย. 2562 ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์จังหวัดสงขลา 2019 จะลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
ประชา-จิรพัฒน์
24 เม.ย. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา