สงขลา : นักศึกษามทร.ศรีวิชัย ปั้นแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน” ดึงความรู้พัฒนาวงการแพทย์ทางเลือกภาคใต้ ตั้งเป้าสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ 

นางสาวปารฉัตร มาศเมฆ นักศึกษาสาขาการบัญชี กล่าวว่า วิถีของคนไทยในสมัยโบราณหรือแม้กระทั่งสังคมในชนบทยุคปัจจุบัน มีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องทางการแพทย์ เดิมการแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการบำบัดความเจ็บป่วย และปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกทางเลือกที่คนไทยเชื่อถือ รักษาตามแบบฉบับของแพทย์แผนไทย และที่ผ่านมาเป็นการจัดทำรวบรวมความรู้ในรูปแบบหนังสือ การเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างจะลำบาก การเป็นที่รู้จักของหมอพื้นบ้านยังทำได้ยาก กลุ่มนักศึกษาจึงเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบเกี่ยวกับ การออกแบบโมบายแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน” ในภาคใต้

โดยนำความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการจัดการมาปรับใช้ในการออกแบบระบบดังกล่าว ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น ตอบโจทย์ และค้นหาข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการแพทย์ทางเลือก โดยตั้งชื่อทีมว่า ทีมหัวหมอ  นำโดยนางสาวจันจิรา  เกนบุตร และ นางสาวนฤมล เนียมวงศ์ นักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันออกแบบพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น “หาหมอพื้นบ้าน” เพื่อให้บริการทางด้านการสืบค้น ประวัติ ชื่อ ที่อยู่ อายุของหมอพื้นบ้านในเขตภาคใต้ โรคที่ให้การรักษา สมุนไพรที่น่าสนใจ ชื่อตัวยา สรรพคุณของตัวยา รวมทั้งการสอบถามปัญหาสุขภาพของตนเองได้

นางสาวชนิสรา  คีรีเพชร (สาขาการเงิน) เปิดเผยว่า ตนดูแลการวางแผนธุรกิจและการตลาด ติดต่อกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุ ผู้ป่วย บุคคลทั่วไป ให้มีช่องทางการสื่อสารในโลกสังคมออนไลน์ที่ต้องการรักษาแพทย์ทางเลือก และ นายพงศ์ฆนา มหาสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสานสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคุมและดูแลงานประชาสัมพันธ์ระบบแอพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก 

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เปิดเผยว่า ตนคอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้นักศึกษามาโดยตลอด เพราะเบื้องหน้าของนักศึกษาคือความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จ

“เบื้องหลังคืออาจารย์คอยผลักดันช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน เราคือทีม เราเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง ไม่มีใครเริ่มต้นหากตัวเราไม่มีความพยายามเวลาของคนทุกคนมีเท่ากัน แต่อยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาได้คุ้มและสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด”