คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ 11 พ.ย. 2561

หัวหน้าพรรค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ (8คน)
1. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
2. นิพนธ์ บุญญามณี
3. อิสระ สมชัย
4. กรณ์ จาติกวณิช
5. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
6. พนิต วิกิตเศรษฐ์
7. อลงกรณ์ พลบุตร
8. อัศวิน วิภูศิริ

รองหัวหน้าพรรค ประจำภาค (5คน)
รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
รองหัวหน้าพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทูรย์ นามบุตร
รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง
สาธิต ปิตุเตชะ
รองหัวหน้าพรรคภาคใต้
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
รองหัวหน้าพรรคกทม.
สรรเสริญ สมะลาภา
เลขาธิการพรรค จุติ ไกรฤกษ์

รองเลขาธิการพรรค (6คน)
1. เอกณัฐพร้อมพันธุ์
2. นราพัฒน์ แก้วทอง
3. ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
4. มนตรี ปาน้อยนนท์
5. จิตภัสร์ กฤดากร
6. อภิชาติ ศักดิเศรษฐ์

เหรัญญิก ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายทะเบียนสมาชิกพรรค ผ่องศรี ธาราภูมิ
โฆษกพรรค ธนา ชีรวินิจ

คณะกรรมการจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
ตัวแทนจากสภาท้องถิ่น (2คน)
นิพนธ์ บุญทองซุ่น
ณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว

ตัวแทนจากผู้บริหารท้องถิ่น (2คน)
ไพร พัฒโน
ขยัน วิพรหมชัย

คณะกรรมการจากสมาชิก (8คน)
1. เจิมมาศ จึงเลิศศิริ
2. ราเมศ รัตนะเชวง
3. รัชดา ธนาดิเรก
4. ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ
5. นริศา อดิเทพวรพันธุ์
6. วิรัช ร่มเย็น
7. กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
8. มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
(ตามข้อบังคับพรรคยังขาดคณะกรรมการตัวแทนสาขาพรรค 5 คน เนื่องจากประกาศคสช.ยุบสาขาพรรคทั้งหมด)