ยะลา | ‘ศอ.บต.’น้อมนำยุทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมส่งเสริมการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่อง

 

24 เมษายน 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562ในครั้งนี้

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยว่า เรียนให้ทราบว่า รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรทางศาสนา ได้มีบทบาทที่สาคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจการทางศาสนาได้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงกิจกรรมต่างๆของกิจการฮัจญ์ ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานสาคัญที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวง

โดยทำหน้าที่เชื่อมโยง เชื่อมต่อ อำนวยการประสาน บูรณาการและเร่งรัดการดำเนินโครงการของทุกส่วนราชการที่มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในมิติการพัฒนาพื้นที่ 6 มิติ ประกอบด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดี ทั้งนี้

ศอ.บต.น้อมนำยุทธศาสตร์ พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ราชการ มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ปีพ.ศ. 2562 นี้เป็นปีแห่งโอกาสสำคัญที่ ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนคนดีมีคุณธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 140 คน เดินทางร่วมกับ พี่น้องมุสลิมอีกจำนวนหลายพันคนของประเทศไทย ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย

“ ศอ.บต. มุ่งหวังว่าคุณค่าของฮัจญ์นอกจากการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมส่วนบุคคลแล้ว ฮัจญ์ยังนำไปสู่การสร้างมิตรภาพจากเพื่อนพี่น้องครอบครัวมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่สุด ทาง ศอ.บต ก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป”