22 เมษายน 2562 ที่ สำนักงานโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า โครงการเวทีสภาสันติสุข เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการทำงานร่วมกันทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอ ซึ่งเป้าหมายหลักของเวทีสภาสันติสุขตำบล คือ เป็นเวทีที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อเสนอไปยังรัฐบาล ในการกำหนดแผนงานโครงการ นอกจากนี้ล่าสุดทาง คปต.ได้กำหนดให้สภาสันติสุขตำบลเป็นเวทีในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และยังเพิ่มการใช้เวทีสภาสันติสุขในการขับเคลื่อนเวทีกำปงตักวา หรือชุมชนศรัทธา เพื่อสร้างกฎของชุมชน

​จากนโยบายในเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ต้องการที่จะใช้เวทีสภาสันติสุขเป็นเวทีที่ใช้ในการเปิดเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะสภาสันติสุขตำบล ทั้ง 290 ตำบล ซึ่งจะเน้นในเรื่องหลัก 4 เรื่อง คือ 1. ต้องการให้ยุติการใช้ความรุนแรง และให้หันหน้าเข้ามาแก้ปัญหาเชิงสันติวิธี 2. ต้องการให้มีการพัฒนาด้านอาชีพ เนื่องจากมีความเป็นห่วงปากท้องชาวบ้าน 3. ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นทุกข์ของชาวบ้านและเป็นภัยต่อความมั่นคง 4. ต้องการให้มาดูในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ทั้งความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม และความเป็นธรรมในความรู้สึก

​การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะได้คำตอบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนว่าจะให้เป็นไป ในทิศทางใด ทำให้รัฐบาลสามารถการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และเกิดการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยและความสุขที่ยั่งยืนต่อไป